Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch thực hiện tốt công tác cải cách hành chính năm 2019

Tăng cường tuyên truyền các văn bản cải cách hành chính trên trang thông tin điện tử của đơn vị.

     Trong năm 2019, công tác cải cách hành chính tại đơn vị đạt được một số kết quả như sau: Lãnh đạo đơn vị quan tâm chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo cải cách hành chính cho CCVC đơn vị: Kế hoạch số 21/KH-TTTTXTDL, ngày 13/02/2019 về thực hiện cải cách hành chính năm 2019; Kế hoạch số 99 /KH-TTTTXTDL, ngày 17/5/2019 về phát động và thực hiện phong trào thi đua chuyên đề “Đẩy mạnh Cải cách hành chính” năm 2019 và đồng thời phát động phong trào thi đua, khen thưởng gắn với thực hiện CCHC cho CCVC đơn vị; Kế hoạch số 32 /KH-TTTTXTDL, ngày 28/02/2019 về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019 và thực hiện tốt thông tin báo cáo.

     Về công tác cải cách tổ chức bộ máy: được đơn vị quan tâm sắp xếp tổ chức, bố trí phân công viên chức theo vị trí việc làm; xây dựng quy chế làm việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; thực hiện tốt quy định về đạo đức, văn hóa, giao tiếp, chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của cơ quan theo Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 10/CT-CTUBND ngày 28/12/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng; thực hiện tốt quy tắc ứng xử trong thực thi nhiệm vụ.

     Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: Trung tâm đã báo cáo kết quả năm 2018 và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức năm 2019; đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng gửi về Sở VHTTDL tổng hợp theo quy định. Đơn vị có xây dựng bảng phân công nhiệm vụ cụ thể đối với công chức, viên chức; công tác đánh giá công chức, viên chức được thực hiện theo đúng quy định. Các chế độ, chính sách cho công chức, viên chức luôn được đảm bảo: chế độ thanh toán lương, đóng các loại bảo hiểm. Trong năm, theo dõi và thực hiện đúng chế độ nâng lương thường xuyên cho 04 viên chức, đăng ký thi đua, đề tài sáng kiến và xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2019… Lãnh đạo đơn vị luôn quan tâm và tạo điều kiện cho viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.Trong năm, đơn vị đã tạo điều kiện cho 12 trường hợp học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Kết quả: tính từ đầu năm đến nay, căn cứ vào tình hình thực tế, phân bổ chỉ tiêu của Sở giao, đơn vị đánh giá mức độ thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đạt 100% so với chỉ tiêu đề ra.

     Về công tác tài chính công: Đơn vị xây dựng và ban hành Quyết định quy chế làm việc số 200/QĐ-TTTTXTDL ngày 29/10/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của Trung tâm; Quyết định số 07/QĐ-TTTTXTDL ngày 28/12/2018 về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ Trung tâm TTXTDL; tiếp tục triển khai thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và thực hiện Quyết định số 3415/QĐ-UBND ngày 25/12/2018 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt phương án thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2018 - 2020.  Thực hiện tốt việc công khai, minh bạch về quản lý ngân sách: đơn vị thực hiện việc công khai phân bổ ngân sách và sử dụng kinh phí ngân theo quý và được niên yết tại đơn vị. Đơn vị thực hiện ứng dụng phần mền phục vụ công tác quản lý điều hành như: phần mền kế toán hành chính sự nghiệp MISA và phần mền quản lý tài sản công MISA.

     Mặt khác, đơn vị chú trọng và quan tâm công tác hiện đại hóa hành chính, thông qua việc hướng dẫn và tuyên truyền cho CCVC sử dụng có hiệu quả phần mềm Quản lý văn bản, chữ ký số và hộp thư điện tử Chính phủ; mang nội bộ (LAN); mạng xã hội (Zalo) trong thực hiện công vụ. Kết quả, 100% CCVC đều sử dụng phần mềm trong điều hành và thực hiện công việc, ưu tiên sử dụng hộp thư điện tử trong việc trao đổi thông tin, báo cáo với các đơn vị trong tỉnh. Đồng thời, đơn vị phân công nhiệm vụ cụ thể cho viên chức phụ trách công nghệ thông tin của đơn vị như kiểm tra thông tin trên hộp thư điện tử, phần mềm quản lý văn bản điều hành; chịu trách nhiệm chỉnh sửa giao diện hoạt động của trang thông tin điện tử, cập nhật khẩu hiệu tuyên truyền các ngày lễ; đăng tin, bài viết của cộng tác viên trên trang thông tin điện tử dulichsoctrang.org…

     Bên cạnh những kết quả đã đạt được, đơn vị còn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục để góp phần thực hiện hiện tốt hơn công tác cải cách hành chính trong thời gian tới như chưa chủ động xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin; chính sửa và bổ sung quy chế quản lý sử dụng tài sản cố định đảm bảo đúng theo quy định hiện hành…

     Với những kết quả đã đạt được, đơn vị nhận thấy công tác thực hiện cải cách hành chính đang từng bước đạt hiệu quả, tiết kiệm được nhiều khi phí, nâng cao chất lượng hoạt động tại đơn vị.

 Tân Trang

 
 
 
 

LIÊN KẾT WEBSITE