TẬP HUẤN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG THIẾT CHẾ VĂN HÓA CƠ SỞ

            Những năm qua, dù điều kiện ngân sách tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc trăng đã tham mưu UBND tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa ở cơ sở, nhất là xây dựng các nhà văn hóa cấp xã và nhà sinh hoạt cộng đồng ấp, khóm, khu dân cư. Tuy nhiên, công tác quản lý, điều hành và tổ chức hoạt động các thiết chế văn hóa ở cơ sở còn nhiều bất cập, hạn chế chưa mang lại hiệu quả cao.

           Nhằm trang bị kiến thức về công tác quản lý và tổ chức hoạt động thiết chế văn hóa, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa ở cơ sở, đồng thời từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ và sáng tạo các giá trị văn hóa tinh thần cho nhân dân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, Sở VHTTDL đã tổ chức lớp tập huần công tác quản lý và tổ chức hoạt động thiết chế văn hóa cơ sở tỉnh Sóc Trăng năm 2014.

          Lớp tập huấn lần này được tổ chức 10 ngày (từ ngày 06/8 đến ngày 15/8/2014), tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, với sự tham dự cùa 120 học viên là cán bộ văn hóa xã và viên chức hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở trong tỉnh, do các giảng viên Khoa Văn hóa, Trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh giảng dạy.

          Về nội dung, chương trình tập huấn, các học viên được học tập, nghiên cứu, quán triệt các quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước về công tác văn hóa, văn nghệ; cung cấp các kiến thức về công tác quản lý và tổ chức hoạt động thiết chế văn hóa cơ sở; trang bị kiến thức và thực hành các kỹ năng nghiệp vụ trong điều hành và tổ chức các hoạt động thiết chế văn hóa cơ sở.

          Qua 10 ngày học tập và thực hành, tất cả học viên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ và được Trường Đại học Văn hóa TP.HCM cấp giấy chứng nhận. Đây là khóa đầu tiên về công tác quản lý và tổ chức hoạt động thiết chế văn hóa và lớp tập huấn đã đạt được yêu cầu, mục tiêu đề ra và thành công tốt đẹp. Hy vọng trong thời gian tới, các kiến thức và kỹ năng ở lớp này sẽ được các học viên vận dụng sáng tạo, phù hợp vào tình hình thực tiễn tại đơn vị, địa phương, nâng cao được hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của ngành đã được Đảng và Nhà nước giao cho./.

                                                                                                        Quốc Quân

Từ khóa Google:
tập huấn, văn hóa
 
 
 
 

LIÊN KẾT WEBSITE