CƠ CẤU TỔ CHỨC NHÂN VIÊN TRUNG TÂM TTXTDL

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

1. Bà:                   BÙI THỊ CẨM TÚ

Năm sinh:          21/02/1988.

Chức vụ:            Chuyên viên

Chuyên môn:     Cử nhân Kinh doanh Du lịch

Nhiệm vụ:         Hành chính - tổng hợp

- Tham gia công tác văn thư - lưu trữ của đơn vị; thực hiện công tác tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất theo phân công của lãnh đạo phòng.

- Soạn thảo các văn bản do lãnh đạo phân công; lập hợp đồng nhân sự.

- Theo dõi công văn đi - đến; cung cấp công văn theo yêu cầu; lưu trữ văn bản và tài liệu đúng theo quy định.

- Quản lý con dấu và đóng dấu theo quy định các văn bản do Trung tâm ban hành, kiểm tra các văn bản trước khi phát hành.

- Phụ trách công tác thủ quỹ của đơn vị.

- Thành viên Tổ Kỹ thuật - Hành chính Trang thông tin điện tử dulichsoctrang.org.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng Tổ chức - Hành chính và Ban Giám đốc Trung tâm phân công.

- Điện thoại:  0299 3624 694;        Mobile:        0939 632 869.

- Email:  xtdulichsoctrang@gmail.com;  hoặc   tucam0210@gmail.com.

 2. Bà:                Tiền Kim Thu

Năm sinh:          18/8/1985.

Chức vụ:            Kế toán

Chuyên môn:     Trung cấp Kế toán. 

Nhiệm vụ: Kế toán - tài chính

- Phụ trách công tác kế toán tài chính, quản lý tài sản, trang thiết bị hoạt động của đơn vị.

- Tham mưu Ban Giám đốc về công tác thu, chi các nguồn tài chính do ngân sách cấp, các dự án đầu tư và các nguồn kinh phí khác, cân đối theo đúng chế độ, chính sách quy định.

- Lập kế hoạch dự toán thu chi và kinh phí xúc tiến du lịch hàng năm.

- Theo dõi nâng lương thường xuyên, đột xuất cho CCVC Trung tâm.

- Báo cáo hàng tháng, quý và năm về công tác tài chính.

- Thực hiện công tác thống kê, tham mưu với lãnh đạo phòng Tổ chức - Hành chính về việc quản lý các hoạt động dịch vụ có thu của đơn vị. (nếu có)

- Thành viên Tổ Kỹ thuật - Hành chính Trang thông tin điện tử dulichsoctrang.org.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng Tổ chức - Hành chính và Ban Giám đốc Trung tâm phân công.

- Điện thoại:  0299 3624 694;             Mobile:     097 465 0900

- Email:  xtdulichsoctrang@gmail.com;  hoặc tienkimthust@gmail.com

PHÒNG THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH

1. Ông                  NGUYỄN THANH DŨNG

Năm sinh:                    01/7/1989

Chức vụ:            Trưởng Phòng Thông tin Xúc tiến Du lịch.

Chuyên môn:     Việt Nam học (chuyên ngành du lịch).

Nhiệm vụ:

- Trực tiếp lãnh đạo phòng Thông tin Xúc tiến Du lịch.

- Tham mưu tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến.

- Nghiên cứu cụ thể hóa quy hoạch, đề án xây dựng thành chương trình kế hoạch hoạt động xúc tiến du lịch.

- Tham mưu mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về du lịch, tập huấn nghiệp vụ quảng bá, xúc tiến du lịch.

- Cung cấp thông tin, xúc tiến các hoạt động hợp tác, mở rộng, phát triển thị trường khách du lịch.

- Phát hiện, khai thác nâng chất các sản phẩm du lịch.

- Tham mưu đề xuất thực hiện các kế hoạch, rà soát nội dung thực hiện các ấn phẩm du lịch; công tác xây dựng, quản lý các pano hướng dẫn và quảng bá du lịch trên địa bàn tỉnh.

- Đề xuất xây dựng kế hoạch tham gia các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch tại các kỳ hội chợ, ngày hội, hội nghị có liên quan; Vận động các doanh nghiệp tham gia công tác quảng bá xúc tiến.

- Tổng hợp tình hình hoạt động và vận động các doanh nghiệp tham gia công tác quảng bá xúc tiến tại các ngày hội, hội chợ, hội thảo và trên các ấn phẩm du lịch của tỉnh.

- Hướng dẫn các đoàn khách tham quan du lịch, đoàn khảo sát, đoàn thực hiện phim du lịch trong tỉnh Sóc Trăng.

- Tổ trưởng Tổ Kỹ thuật - Hành chính Trang thông tin điện tử dulichsoctrang.org, chỉ đạo và nâng chỉnh giao diện, hình thức trình bày trang web, tham gia kiểm tra các tin bài, hình ảnh trên trang web.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Trung tâm phân công.

- Điện thoại: 0299 3624 694;               Mobile:      0976 978 261

- Email: xtdulichsoctrang@gmail.com;  hoặc nguyenthanhdung94@gmail.com.

2. Bà:                  LÊ THỊ KIM PHƯƠNG

Năm sinh:            24/7/1985

Chức vụ:            Chuyên viên

Chuyên môn:     Cao đẳng Anh văn

Nhiệm vụ: Biên dịch - tổng hợp; khảo sát - thiết kế

- Phụ trách công tác biên dịch và hợp tác biên dịch các ấn phẩm du lịch sang tiếng Anh.

- Xây dựng kế hoạch và nội dung thực hiện các ấn phẩm du lịch của tỉnh, tổng hợp và thông tin các dự án du lịch trong tỉnh.

- Tham mưu về việc khảo sát tình hình các điểm du lịch, dự án du lịch trong tỉnh.

- Nghiên cứu tổng hợp thông tin hoạt động, tình hình hoạt động ở các điểm du lịch trong tỉnh.

- Giới thiệu dự án, kêu gọi đầu tư các dự án du lịch.

- Tham mưu về công tác liên kết và thiết kế tour, tuyến du lịch; tiến hành khảo sát tình hình các điểm du lịch, dự án du lịch trong tỉnh.

- Liên kết với các đơn vị về tổ chức các hội thảo, hội nghị; mở các lớp bồi dưỡng...

- Tham mưu về nghiên cứu thị trường khách du lịch và kinh doanh du lịch trong tỉnh.

- Khai thác, xây dựng các sản phẩm du lịch mới.

- Hướng dẫn các đoàn khách tham quan du lịch, đoàn khảo sát, đoàn thực hiện phim du lịch trong tỉnh Sóc Trăng.

- Tham gia thành viên Ban Biên tập Trang thông tin điện tử dulichsoctrang.org.

- Thực hiện quản lý, cung cấp và chuẩn bị ấn phẩm, vật phẩm của đơn vị tham gia các sự kiện du lịch có liên quan.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng TTXTDL và Ban Giám đốc Trung tâm phân công.

- Điện thoại:    02993 624 694;             Mobile:  0762 904 217

- Email:  xtdulichsoctrang@gmail.com;    hoặc     ltkp579@gmail.com.

 3.  Ông                  Dương Thanh Tú

-Năm sinh:                    08/02/1980.

Chức vụ:            Chuyên Viên

Chuyên môn:     Cử nhân Công Nghệ Thông Tin.

Nhiệm vụ: Công nghệ thông tin

- Giám sát hoạt động, vận hành của trang web dulichsoctrang.org; xử lý các lỗi kỹ thuật, nghiên cứu, đề xuất thay đổi giao diện, hình ảnh và màu sắc, nội dung hình thức trang web.

- Theo dõi việc đăng tin, bài và hình ảnh có liên quan đến hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch lên trang web; lựa chọn đề xuất cung cấp tin, bài và hình ảnh của đơn vị cho 03 trang web: sovhttdl.soctrang.gov.vn; soctrang.gov.vn; toasoanbaosoctrang@gmail.com.

- Tham mưu công tác liên kết website du lịch Sóc Trăng với các đơn vị có liên quan và ngược lại.

- Thành viên Tổ Kỹ thuật - Hành chính Trang thông tin điện tử dulichsoctrang.org.

- Market các nội dung, thông tin trên các ấn phẩm, vật phẩm, chỉnh sửa giao diện trang web quảng bá các hình ảnh hoạt động du lịch của tỉnh.

- Tổng hợp và cung cấp thông tin về các sự kiện du lịch, hợp tác về các chương trình du lịch.

- Thực hiện công tác kiểm tra thông tin gửi đến email của đơn vị.

- Phối hợp quản lý, cung cấp và chuẩn bị ấn phẩm, vật phẩm của đơn vị tham gia các sự kiện du lịch có liên quan.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng TTXTDL và Ban Giám đốc Trung tâm phân công.

- Điện thoại:  02993 624 694;      Mobile:  039 3636 789

- Email:  xtdulichsoctrang@gmail.com;    hoặc   dttu@soctrang.gov.vn

Chữ kí của thành viên

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH SÓC TRĂNG

CƠ QUAN QUẢN LÝ: TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH VÀ HIỆP HỘI DU LỊCH SÓC TRĂNG ĐỒNG QUẢN LÝ

Địa chỉ: 50 Lê Duẩn, Phường 3, TP Sóc Trăng

Điện thoại: 0299 3624 694 - 3624 673 - Fax: 0299.3624 694

Email: xtdulichsoctrang@gmail.com

 
 
 
 

LIÊN KẾT WEBSITE

 

TT.XTDL tỉnh Yên Bái         TT.XTDL tỉnh Nghệ An 

TT.XTDL tỉnh Vĩnh Phúc    TT.XTDL tỉnh Điện Biên 

TT.XTDL tỉnh Bắc Giang    TT.XTDL tỉnh Phú Thọ 

TT.XTDL tỉnh Ninh Bình     TT.XTDL Lạng Sơn

TT.XTDL tỉnh Quảng Ninh      Sở Du Lịch Ninh Bình

TT.XTDL tỉnh Hưng Yên        Du lịch Thái Nguyên

Du lịch Bắc Kạn

 

TT.XTDL tỉnh Quảng Bình     Du lịch Quảng Nam

TT.XTDL tỉnh Quảng Trị     TT.XTDL Ninh Thuận

TT. XTDL TP. Đà Nẵng        Sở Du Lịch Huế

XTĐT TM DL Lâm Đồng      Sở VHTTDL Bến Tre

TT. XTDL tỉnh Kon Tum       TT. XTDL Gia Lai

 

Hiệp hội Du lịch ĐBSCL    TT.XT DL tỉnh Hậu Giang

Đài PT-TH Sóc Trăng     TT.TTXTDL tỉnh Cà Mau

TT.XTDL tỉnh Bến Tre       XT.TM DL ĐT Đồng Tháp

TT.XTDL Vĩnh Long         TT.XT DL Bà Rịa-Vũng Tàu

TT.XTDL tỉnh Trà Vinh     TT.XT DL tỉnh Đồng Nai

XT.ĐT TM DL TP. Cần Thơ    TT.PT DL Đồng Tháp

MEKONGINVEST 2017      TT.PT DL TP. Cần Thơ

TT. XTDL Tây Ninh      TT. XTDL Bình Dương 

Cổng  Thông tin DL Đồng Tháp

Cuộc thi  sáng tác ca khúc "Vĩnh Long-tình đất, tình người" lần 2"

Cuộc thi Video clip giới thiệu du lịch Bến Tre

Cuộc thi Ảnh, video clip du lịch Lai Châu

Bộ nhận diện Du lịch Bình Dương

Cuộc thi thiết kế Biểu trưng (Logo) và Khẩu hiệu (Slogan) du lịch Thái Bình

Cuộc thi "Sáng tác Biểu trưng (Logo) và Khẩu hiệu (Slogan) du lịch Quảng Trị"

Cuộc thi ảnh "Check-in Điện Biên" năm 2022

Thông tin mới nhất về Covid 19

Thông tin mới nhất về Covid 19 trên Thế giới

Hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2022 

Thông báo vận hành cổng thông tin du lịch thông minh Bắc Kạn

Thông báo vận hành cổng thông tin du lịch thông minh Thái Nguyên

Bản đồ Covid-19 tại Sóc Trăng

Sóc Trăng trong 30 tái lập, đổi mới, hội nhập và phát triển (1992-2022)

Thành tựu của tỉnh Sóc Trăng trong 30 tái lập, đổi mới, hội nhập và phát triển (1992-2022)

Cuộc thi viết về câu chuyện du lịch Cần Thơ

Cuộc thi thiết kế sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2022

Cuộc thi "Ảnh đẹp du lịch Tuyên Quang" năm 2022

Cuộc thi ảnh đẹp du lịch "Khám phá Quảng Trị" năm 2022

Cuộc thi sáng tác Biểu trưng (logo) Du lịch tỉnh Kiên Giang

Cuộc Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII và Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng, Khu vực ĐBSCL lần thứ V, năm 2022