BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM TTXTDL

 

   

1. Bà:                 LÊ HOÀNG YẾN

Năm sinh:                    12/12/1970.

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Sóc Trăng.

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Nhiệm vụ:

- Lãnh đạo chung hoạt động của Trung tâm TTXTDL.

- Trực tiếp phụ trách công tác tài chính, tổ chức, nhân sự, đào tạo bồi dưỡng, thi đua - khen thưởng, công tác Đảng và các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch của Trung tâm.

- Trưởng Ban Biên tập Trang thông tin điện tử dulichsoctrang.org.

- Chịu trách nghiệm trước Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và pháp luật về toàn bộ hoạt động của đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị.

- Điện thoại: 0299 3624673; Mobile: 0913 116 079   

- Email: xtdulichsoctrang@gmail.com; hoặc lehoangyensttttst@gmail.com

2. Bà:                LÝ THỊ PHƯƠNG

Năm sinh:                    03/5/1978.

Chức vụ:     Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Sóc Trăng.

 Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Anh văn, Cử nhân Luật.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Nhiệm vụ:

- Phụ trách công tác hành chính quản trị, chế độ, chính sách, công tác đoàn thể, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về nhiệm được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, được ủy quyền điều hành và giải quyết công việc của đơn vị.

- Điều hành hoạt động thường xuyên hàng ngày của Trung tâm.

- Tham mưu cho Giám đốc trong công tác triển khai thực hiện quy hoạch phát triển du lịch của tỉnh, đề xuất các cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư phát triển du lịch ở Sóc Trăng, nghiên cứu tổng hợp và cung cấp thông tin về du lịch, kêu gọi đầu tư phát triển du lịch, vận hành và nâng cao chất lượng nội dung trang web cùng các ấn phẩm du lịch.

- Tham gia thành viên Ban Biên tập Trang thông tin điện tử dulichsoctrang.org.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

- Điện thoại:  0299 3624 628;                      Mobile: 0909 438 264

- Email: xtdulichsoctrang@gmail.com;       lyphuong264@gmail.com

  

Từ khóa Google:
Ban Giám đốc

Chữ kí của thành viên

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH SÓC TRĂNG

CƠ QUAN QUẢN LÝ: TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH VÀ HIỆP HỘI DU LỊCH SÓC TRĂNG ĐỒNG QUẢN LÝ

Địa chỉ: 50 Lê Duẩn, Phường 3, TP Sóc Trăng

Điện thoại: 0299 3624 694 - 3624 673 - Fax: 0299.3624 694

Email: xtdulichsoctrang@gmail.com

 
 
 
 

LIÊN KẾT WEBSITE