BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM TTXTDL

 

   

1. Ông:                 TRỊNH CÔNG LÝ

Năm sinh:                    14/12/1957.

Chức vụ:        Giám đốc Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Sóc Trăng.

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Sử học, Thạc sĩ Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Nhiệm vụ:

+ Lãnh đạo chung hoạt động của Trung tâm TTXTDL.

 + Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức, nhân sự, đào tạo bồi dưỡng, thi đua - khen thưởng và các hoạt động thông tin xúc tiến quảng bá du lịch của Trung tâm.

+ Trưởng Ban Biên tập Trang thông tin điện tử dulichsoctrang.org.

+ Chịu trách nghiệm trước Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và pháp luật về toàn bộ hoạt động của đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị.

+ Tham mưu giúp Ban Chỉ đạo Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch tỉnh tổ chức các chương trình xúc tiến, điều phối việc triển khai, thực hiện công tác xúc tiến về du lịch.

+ Tham mưu Ban Chỉ đạo Du lịch các hoạt động để đầu tư xây dựng sản phẩm, phát triển hoạt động du lịch của tỉnh.

- Điện thoại:           0299 3624 673;               Mobile:  0909 236 341

- Email:   xtdulichsoctrang@gmail.com;       trinhcongly@gmail.com

 

2. Ông:                 NGUYỄN QUỐC QUÂN

Năm sinh:                    30/11/1963.

Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Sóc Trăng.

Trình độ chuyên môn:    Đại học Sư phạm Anh văn.

Trình độ lý luận chính trịCao cấp

- Nhiệm vụ:

+ Trực tiếp phụ trách phòng Tổ chức - Hành chính, phụ trách công tác tài chính, hành chính quản trị, chế độ, chính sách, công tác Đảng, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về nhiệm được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, được Giám đốc ủy quyền điều hành và giải quyết công việc của đơn vị.

+ Tổ trưởng Tổ Kỹ thuật - Hành chính Trang thông tin điện tử dulichsoctrang.org, chỉ đạo và nâng chỉnh giao diện, hình thức trình bày trang web, tham gia kiểm tra các tin bài, hình ảnh trên trang web.

+ Điều hành hoạt động thường xuyên hàng ngày của Trung tâm.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm phân công.

- Điện thoại: 0299 3624629; Mobile: 01664.757.144   hoặc  0949.118.548.

- Email: xtdulichsoctrang@gmail.com; hoặc nguyenquocquanst@gmail.com

3. Bà:                LÝ THỊ PHƯƠNG

Năm sinh:                    03/5/1978.

Chức vụ:     Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Sóc Trăng.

Chuyên môn:  Cử nhân Anh văn, Cử nhân Luật.

Nhiệm vụ:

+ Trực tiếp phụ trách hoạt động của phòng Thông tin Xúc tiến Du lịch, tham mưu cho Giám đốc trong công tác Thông tin Xúc tiến Du lịch, nghiên cứu tổng hợp và cung cấp thông tin về du lịch, xúc tiến các hoạt động hợp tác mở rộng thị trường, kêu gọi đầu tư phát triển du lịch, vận hành và nâng cao chất lượng nội dung trang web cùng các ấn phẩm du lịch.

+ Tham mưu cho Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch phát triển du lịch của tỉnh, cung cấp các thông tin dự án với các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh.

+ Trực tiếp phụ trách công tác đoàn thể cơ quan.

+ Tham mưu đề xuất các cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư phát triển du lịch ở Sóc Trăng để Giám đốc Trung tâm tham mưu với Giám đốc Sở VHTTDL; đề xuất thực hiện các ấn phẩm tuyên truyền giới thiệu quảng bá du lịch; phối hợp với các Trường nghiệp vụ Du lịch trong, ngoài khu vực mở lớp đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ du lịch ngắn hạn, dài hạn theo yêu cầu thực tế của địa phương.

+ Tham gia thành viên Ban Biên tập – Thư ký trang thông tin điện tử dulichsoctrang.org.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm phân công.

- Điện thoại:  0299 3624 628;                      Mobile: 0909 438 264

- Email: xtdulichsoctrang@gmail.com;       lyphuong264@gmail.com

  

Từ khóa Google:
Ban Giám đốc
 
 
 
 

LIÊN KẾT WEBSITE