QUYẾT ĐỊNH - PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ HHDL SÓC TRĂNG

 

               UBND TỈNH SÓC TRĂNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Số: 472 /QĐTC-CTUBND 

Sóc Trăng, ngày  02  tháng 11  năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH
V/v phê chuẩn Điều lệ Hiệp hội Du lịch tỉnh Sóc Trăng
---------------------------

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

 

         Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, ngày 26/11/2003;

        Căn cứ Nghị định số 88/2003/NĐ-CP, ngày 30/7/2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

        Căn cứ Thông tư số 01/2004/TT-BNV, ngày 15/01/2004 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 88/2003/NĐ-CP, ngày 30/7/2003 của Chính phủ  quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

        Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

 

        Điều 1. Phê chuẩn Điều lệ Hiệp hội Du lịch tỉnh Sóc Trăng gồm 07 chương, 26 Điều đã được Đại hội nhiệm kỳ I(2009-2012) thông qua ngày 29/9/2009.

        Điều 2. Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Sóc Trăng có trách nhiệm hoạt động theo Điều lệ đính kèm Quyết định này.

        Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Sóc Trăng và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký.

 

 
Nơi nhận:                                                                                    KT. CHỦ TỊCH
- Như Điều 3;                                                                                PHÓ CHỦ TỊCH
- Lưu: NC,VT.
                                                                                                        
                                                                                                      Đã ký
                                                            
                                                                                           Nguyễn Trung Hiếu

 

                                                                       

    * Điều lệ Hiệp hội Du lịch Sóc Trăng: File đính kèm

Từ khóa Google:

Chữ kí của thành viên

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH SÓC TRĂNG

CƠ QUAN QUẢN LÝ: TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH VÀ HIỆP HỘI DU LỊCH SÓC TRĂNG ĐỒNG QUẢN LÝ

Địa chỉ: 50 Lê Duẩn, Phường 3, TP Sóc Trăng

Điện thoại: 0299 3624 694 - 3624 673 - Fax: 0299.3624 694

Email: xtdulichsoctrang@gmail.com

 
 
 
 

LIÊN KẾT WEBSITE