QUYẾT ĐỊNH - CHO PHÉP THÀNH LẬP HHDL SÓC TRĂNG

 

               UBND TỈNH SÓC TRĂNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Số: 295 /QĐTC-CTUBND 

Sóc Trăng, ngày  30  tháng 07  năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH
V/v cho phép thành lập Hiệp hội Du lịch tỉnh Sóc Trăng
---------------------------

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

 

        Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, ngày 26/11/2003;

       Căn cứ Nghị định số 88/2003/NĐ-CP, ngày 30/7/2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

        Căn cứ Thông tư số 01/2004/TT-BNV, ngày 15/01/2004 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 88/2003/NĐ-CP, ngày 30/7/2003 của Chính phủ  quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

        Xét đề nghị của Trưởng Ban vận động thành lập Hiệp hội Du lịch và Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

         Điều 1. Cho phép Hiệp hội Du lịch tỉnh Sóc Trăng được thành lập và hoạt động trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

          Điều 2.

        1.Hiệp hội Du lịch tỉnh Sóc Trăng là tổ chức xã hội – nghề nghiệp của các cá nhân và tổ chức thuộc các thành phần kinh tế hoạt động trong lĩnh vực du lịch và dịch vụ. Mục đích hoạt động của Hội nhằm liên kết, hợp tác và hỗ trợ nhau về kinh tế, kỹ thuật trong nghề nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, tăng cường khả năng cạnh tranh và thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch tỉnh Sóc Trăng; Hội hoạt động theo Điều lệ của Hội và quy định của pháp luật.

        2. Hiệp hội Du lịch tỉnh Sóc Trăng đặt trụ sở (tạm thời) tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng, có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản tại Ngân hàng và sử dụng con dấu riêng.

        3. Hiệp hội Du lịch tỉnh Sóc Trăng hoạt động theo nguyên tắc tự trang trải kinh phí (ngân sách tỉnh không hỗ trợ), đồng thời chịu sự quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng.

        Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban dân vận thành lập Hiệp hội Du lịch tỉnh Sóc Trăng căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký.

 

 
Nơi nhận:                                                                                    KT. CHỦ TỊCH
- Như Điều 3;                                                                                PHÓ CHỦ TỊCH
- Lưu: NC,VT.
                                                                                                         Đã ký
 
 
                                                                                                  
                                                                                                    Lê Văn Cần

 

                                                                       

   

Từ khóa Google:

Chữ kí của thành viên

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH SÓC TRĂNG

CƠ QUAN QUẢN LÝ: TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH VÀ HIỆP HỘI DU LỊCH SÓC TRĂNG ĐỒNG QUẢN LÝ

Địa chỉ: 50 Lê Duẩn, Phường 3, TP Sóc Trăng

Điện thoại: 0299 3624 694 - 3624 673 - Fax: 0299.3624 694

Email: xtdulichsoctrang@gmail.com

 
 
 
 

LIÊN KẾT WEBSITE